Gửi và nhận dữ liệu giữa phần mềm Windows Form và Website bằng C#

Trong lập trình, đôi khi cần thiết phải thực hiện yêu cầu tương tác giữa phần mềm ứng dụng và webiste, chẳng hạn như việc kiểm tra phiên bản mới (phần mềm sẽ gửi thông tin yêu cầu lên website theo định kỳ hoặc lúc khởi động và website sẽ trả về thông tin là có phiên bản mới hay chưa) hoặc kiểm tra license key khi khách hàng mua phần mềm (khi cài đặt xong, phần mềm sẽ gửi  thông tin lên webserver của nhà sản xuất phần mềm…