Sử dụng mã Barcode và QRCode trong C#

Việc tích hợp mã Barcode và QRCode trong c# rất hữu ích cho các phần mềm ứng dụng trong thực tế. Đặc biệt là các phần mềm mua bán hàng hàng hóa và các phần mềm quản lý khác. Bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể cách tích hợp cả 2 dạng mã này. Mã Barcode là gì? Mã Barcode được dùng để mã hóa chuỗi dữ liệu thường là mã số. Barcode ứng dụng rất phổ biến trong thực tế với ưu điểm là quét với tốc độ…