Nền form trong Java với giao diện SWT

background form SWT

Trong lập trình giao diện với Java, có nhiều gói giao diện để thiết kế form hoặc thiết kế ngay trên NetBean. Nếu Bạn dùng Eclipse thì có thể cài đặt bổ sung một số gói giao diện như: AWT, SWING, SWT.vv. Khác với C#, Form trong java không có thuộc tính image nên không thể gán ảnh nền trực tiếp cho form. Thay vào đó, chúng ta sẽ thiết lập ảnh nền form trong java bằng một label trên form. Bài viết này sử dụng gói SWT trên Eclipse và hướng dẫn cách thiết lập ảnh nền cho form đăng nhập.

Chuẩn bị ảnh nền:

Đầu tiên là thiết kế ảnh nền trên Photoshop hoặc trên bất kỳ phần mềm xử lý đồ họa nào cũng được. Sau đó lưu lại thành file *.JPG. Ví dụ ảnh nền cho form đăng nhập được thiết kế như sau:

Thiết kế ảnh nền form trong java bằng photoshop
Ảnh nền được thiết kế trên Photoshop

Tạo form SWT Java:

Trên project của Bạn, tạo một form dạng SWT và chuyển qua chế độ Design. Sau đó tạo các textbox và button trên form như sau hình dưới. (lưu ý: không tạo label phía trước 2 textbox vì đã có trong hình đã được thiết kế ở trên. Nếu Bạn tạo các label này trên form thì sẽ có nền trắng phía sau chữ):

Tạo form mới và các control để tích hợp ảnh nền form trong java
SWT Form trên Eclipse

Tạo label chứa ảnh nền:

Tiếp theo tạo một Label trên form đặt tên là lblNewLabel và gán image cho label này. (tại thuộc tính Image của Label vừa tạo, chọn đường dẫn đến tập tin ảnh vừa tạo ở trên)

Tạo label chứa ảnh nền form trong java

Sau khi gán ảnh nền cho label, kéo rộng label phủ toàn bộ diện tích form:

label chứa ảnh nền form trong java sau khi phủ toàn form

Chạy chương trình để thấy kết quả ảnh nền form trong Java cùng với các control trên form hiển thị đầy đủ:

Form kết quả sau khi gán ảnh nền form trong java bằng label

Related posts

Leave a Comment