Tách chữ ký trong Photoshop

Mở file ảnh có chữ ký nền hơi mờ trên photoshop: Vào Image → Adjustments → Threshold: Để mặc định là 128 hoặc kéo thanh trượt bên dưới để thay đổi → Chọn OK Vào File → New → Tạo file mới có cùng kích thước với file ảnh đang mở, chọn giá trị Background Contents là Transparent để cho nền trong suốt. Chọn Tab chứa file chữ ký ban đầu, Click chọn công cụ Brush Tool: Vào menu Edit → chọn Define Brush Preset: Cửa sổ Brush name hiện…