Tăng bộ nhớ Swap cho Crystal report

Crystal report sử dụng bộ nhớ ảo (swap file) để hiển thị dữ liệu. Đôi khi report có hiển thị hình ảnh với dung lượng lớn dẫn đến bộ nhớ ảo này không đủ để hiển thị report. Khi đó xảy ra hiện tượng tràn bộ nhớ hay gọi là Memory Full. Để xử lý lỗi này, có nhiều cách thực hiện chẳng hạn như giảm dung lượng hình ảnh; giảm số trang sẽ hiển thị trên crystal report hoặc tăng bộ nhớ Swap cho report. Bài viết này nhằm hướng…