Tăng bộ nhớ Swap cho Crystal report

Crystal report sử dụng bộ nhớ ảo (swap file) để hiển thị dữ liệu. Đôi khi report có hiển thị hình ảnh với dung lượng lớn dẫn đến bộ nhớ ảo này không đủ để hiển thị report. Khi đó xảy ra hiện tượng tràn bộ nhớ hay gọi là Memory Full. Để xử lý lỗi này, có nhiều cách thực hiện chẳng hạn như giảm dung lượng hình ảnh; giảm số trang sẽ hiển thị trên crystal report hoặc tăng bộ nhớ Swap cho report. Bài viết này nhằm hướng dẫn Bạn xử lý bằng cách tăng bộ nhớ Swap cho crystal report. Thực hiện như sau:

Trên cửa sổ Windows Explorer, click phải vào Computer > chọn Properties > chọn Advanced system settings

Cấu hình tăng bộ nhớ Swap

Trên cửa sổ hiện ra, chọn tab Advanced > trong vùng Performance, click nút Setting

Trên cửa sổ Performance Option, chọn tab Advanced > click nút lệnh Change

Trên cửa sổ Virtual Memory, thiết lập bộ nhớ như hình (có thể thay đổi cho phù hợp). Lưu ý tại bước 3, Intial size (MB) là giá trị khởi tạo tính bằng Megabyte. Maximum size (MB) là giá trị cao nhất, thông thường giá trị này thiết lập khoảng 1.5 lần bộ nhớ RAM của máy tính.

Related posts

Leave a Comment